เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

"บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อนำเสนอต่อท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้"

"สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา"

"ข้อมูลในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงราคาหลักทรัพย์หรือข้อมูลทั้งหลายที่ถูกดาวน์โหลดหรือข้อมูลอื่นใดและโปรแกรมซอฟท์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”)   เป็นสิทธิของบริษัท ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม"

ท่านยอมรับและรับรู้ว่าเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดยบริษัทและปรากฏในรูปแบบเฉพาะของบริษัท ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้ บรรดาข้อมูล หรือไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ท่านมีสิทธิเพียงเข้าชม ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหาและพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้งานส่วนตัวโดยมิใช่ทางการค้าเท่านั้น โดยท่านตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไว้ด้วย โดยท่านต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อจำกัดความรับผิด เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาแก่ผู้ลงทุนสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น บริษัทมิได้มีวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา เสนอซื้อ เสนอขาย ซื้อหรือขาย เชิญชวน จูงใจ หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ไม่ว่าภายในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ท่านควรขอคำปรึกษาในเรื่องการลงทุน การประเมินหลักทรัพย์ รายงานดัชนีหลักทรัพย์ ความคิดเห็น คำปรึกษาหรือเนื้อหาอื่นใดจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพและได้รับอนุญาตให้ทำให้ที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัท ไม่รับรองว่าการเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงไม่รับผิดต่อผลของความบกพร่องใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้า ผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วน หยุดชะงัก การไม่สามารถเข้าถึงระบบ หรือ เนื้อหา ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (“ความบกพร่อง”) อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอในลักษณะตามสภาพที่บริษัทได้รับ “อย่างที่เป็น” (“as is” basis) บริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนหรือที่ปรึกษาของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆ ในความถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือได้ของเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง เนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ผลของความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใด อันอาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทไม่รับรองในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา ของเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ดังกล่าวด้วย

บริษัทไม่รับรองว่า เว็บไซต์ของบริษัทปราศจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของท่าน ซึ่งรวมถึงไวรัส, คอมพิวเตอร์เวิร์ม, โทรจันฮอร์ส, สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่นๆ และจะไม่รับผิดต่อความสูญหาย เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ที่เกิดจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทไม่รับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสภาพความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของการสื่อสารโดยใช้สายโทรศัพท์ การสื่อสารไร้สาย สื่อในการสื่อสารอื่นๆ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเข้าถึงการบริการเว็บไซต์นี้

บริษัทไม่รับผิดต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากเนื้อหา หรือจากการใช้เว็บไซต์หรือที่เกี่ยวกับกับการใช้เว็บไซต์ การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียและเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวของท่าน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เนื้อหาในเว็บไซด์อาจปรากฏหลักทรัพย์ที่บริษัทหรือบริษัทในเครือเป็นผู้ออกหลักทรัพย์นั้นเองหรือเป็นผู้จัดทำบทความหรือบทวิเคราะห์ที่อ้างถึงหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือบริษัทหรือบริษัทในเครือทำหน้าที่เป็น Market Maker สำหรับหลักทรัพย์นั้น หรือบริษัทหรือบริษัทในเครืออาจเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในทางตรงหรือทางอ้อมกับหลักทรัพย์นั้น ท่านตระหนักและทราบว่าบริษัทหรือบริษัทในเครืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับท่าน ท่านจึงควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และควรขอคำปรึกษาในเรื่องการลงทุน การประเมินหลักทรัพย์ รายงานดัชนีหลักทรัพย์ ความคิดเห็น คำปรึกษาหรือเนื้อหาอื่นใดจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพและได้อนุญาตให้ทำให้ที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต.

การแก้ไขและการแยกจากกันได้

บริษัทสงวนสิทธิในการเพิกถอน และ/หรือ แก้ไข เนื้อหา ลักษณะ ขอบเขต นโยบาย ฯลฯ ของเว็บไซต์ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ ณ ขณะใดๆ ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร ทั้งนี้ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแยกออกและไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่ยังคงใช้บังคับได้นั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

โดยการกด "ตกลง" ข้าพเจ้าตกลงว่าได้อ่านและเข้าใจเป็นอย่างดี รวมทั้งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น
รวมถึงข้อมูลทางกฎหมายตามตามเว็บลิงค์ และถึงเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว
ตกลง
ปฏิเสธ